Çevre Yönetim Sistemi Politikamız


 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alır.
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda
 • tedbirli ve dikkatli davranılır.
 • Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.
 • Acil Durum Riskleri azaltılmaya çalışılır.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.
 • “ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”„nin tüm gerekleri yerine getirilir.
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, işletmemize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunulur.
 • Sadece çevre korumakla kalınmaz, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılınım sağlanır, bu amaçla projeler oluşturulur ve/veya oluşturulan projeler destek verilmeye çalışılır.